Jan BroeckaertOnze heem- en geschiedkundige kring is genoemd naar Jan Broeckaert, geboren Wetteraar, letterkundige en geschiedkundige. Hierna een beknopt overzicht van zijn leven.

 • 1837: geboren in Wetteren op 13 februari
 • 1850: gaat op 13-jarige leeftijd van school af om klerk te worden bij zaakwaarnemer Maximiliaan Luyckx
 • 1854: begint al vroeg, op 17 jaar, gedichten te schrijven
 • 1856: secretaris van het Wetterse 'Letterkundig genootschap De Vlaemsche Taelmin' (tot 1872)
 • 1858: zijn gedicht “De volkstael, in betrekking met 's lands voordeel en roem en gehechtheid aen den vorst”, bekroond in Ieper ; hij wordt in Wetteren gevierd
 • 1859: ontvanger-secretaris van het Bureel van Weldadigheid (nu OCMW)
 • 1859: volgt als hulpsecretaris zijn werkgever M. Luyckx die gemeentesecretaris wordt
 • 1859: begint op aandringen van burgemeester Vilain XIIII aan opzoekingen met het oog op het uitgeven een een boek over de geschiedenis van Wetteren
 • 1862 : verschijning van zijn 'Geschiedenis van Wetteren, gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten' (Gent : Boek- en steendrukkerij van L. Hebbelynck). Frans De Potter stelt voor om samen te beginnen aan de geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen. In 1864 komt hun eerste gezamenlijke werk uit.
 • 1863: werkt mee aan de 'Oudheidkundige kring der stad en des voormaligen Lands van Dendermonde', dat jaar gesticht in Dendermonde
 • 1865: ontvanger-secretaris van de burgerlijke godshuizen (hospitaal)
 • 14 juli 1866: huwelijk met Marie Stephanie Ternest, dochter van Karel Lodewijk Ternest
 • 1867: secretaris van de teken- en bouwacademie, vanaf 1873 lid van de beheerraad, vanaf 1877 lid van de bestuursraad. Verwezenlijkt er een klein museum om tekenmodellen te bewaren dat later plaats moet ruimen voor nieuwe leslokalen
 • 1870: gemeentesecretaris
 • 1872: ontslag als gemeentesecretaris; griffier bij het vredegerecht
 • 1872: secretaris van de commissie tot herdenking van het gouden burgemeestersjubileum van Vilain XIIII
 • 1877: secretaris van de op 4 februari opgerichte afdeling van het Davidsfonds (tot 1888)
 • 1880: bekroond door Koninklijke Academie van België voor zijn werk 'Geschiedenis van de Belgische boerenstand'
 • 1886: bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie (Gent) voor zijn 'Bastaardwoordenboek' dat wel pas in 1895 wordt uitgegeven
 • 1887 door dezelfde academie bekroond voor zijn 'Middelnederlandsche bibliographie'
  Briefwisselend (1887) en werkend lid (1888) van de academie
 • 1888: verhuis naar Dendermonde; griffier van de rechtbank van eerste aanleg
 • 1889: ondervoorzitter Davidsfonds Dendermonde
 • 1895: ridder in de Leopoldsorde
 • 1899: voorzitter Davidsfonds Dendermonde
 • 1904: Frans De Potter overlijdt; Broeckaert volgt hem op als secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie; voorzitter van de academie (1905)
 • 1906: buitenlands lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • 1907: op pensioen en ontslag als voorzitter Koninklijke Vlaamse Academie
 • 1911: overlijdt op 9 februari 1911
 • 1912: gemeenteraad van 29 augustus verandert de naam van de 'Wandeling' in Jan Broeckaertlaan

Boeken, artikels en andere bijdragen van Jan Broeckaert over Wetteren


met aanduiding of ze beschikbaar zijn in de gemeentelijke bibliotheek (BIB) of de museumbibliotheek van de heem- en geschiedkundige kring (HEEMKRING)

 • Geschiedenis van Wetteren, gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten. – Gent : Hebbelynck, 1862 (BIB EN HEEMKRING)
 • Beknopte geschiedenis der toonkundige maatschappij van Wetteren. – Wetteren : Van Cuyck, 1863 (BIB EN HEEMKRING)
 • Rapport au conseil communal de Wetteren sur le projet d'abolition de la cotisation personelle. – Wetteren : Register gemeenteraadszitting van 21/6/1864
 • Burggraaf H. Vilain XIIII. In: De Eendracht (Wetteren : Verbaere) van 9 juni 1782
 • Redevoering uitgesproken ter gelegenheid der prijsuitreiking aan de bekroonde leerlingen der Academie van teeken- en bouwkunde te Wetteren. – Wetteren : Verbaere-Van de Voorde, 1873 (BIB EN HEEMKRING)
 • Dood en begrafenis van burggraaf Vilain XIIII. In : De Eendracht (Wetteren : Verbaere) van 23/3/1873
 • Esquisse biographique du vicomte Charles Hipp. Vilain. – Gent : Van der Poorten, 1874 (HEEMKRING)
 • Feestlied voor de eeuwfeesten van de Buskruitfabriek. – 1878
 • Koninklijke gilde van Sint-Sebastiaan te Wetteren : historisch schets. – Wetteren : Verbaere, 1881 (BIB)
 • Redevoering uitgesproken ter gelegenheid der prijsuitreiking aan de bekroonde maatschappijen van tooneellisten in den wedstrijd uitgeschreven door den tooneelkring 'Voor Taal en Vaderland' te Wetteren den 26en maart 1883. – Wetteren : Verbaere-Ternest, 1883 (BIB EN HEEMKRING)
 • De brug over de Schelde te Wetteren. – Wetteren : Verbaere, 1886 (BIB EN HEEMKRING)
 • Taal- en Letterkundig nalatenschap van Karel Lodewijk Ternest . – Gent : A. Siffer, 1888 (BIB EN HEEMKRING)
 • Geschiedenis van Wetteren. – Gent : Annoot-Braeckman, 1891 (BIB EN HEEMKRING)
 • Dendermondiana : De Wettersche weekmarkt en de Dendermondenaars. In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : De Schepper-Philips, 1893-184)
 • De 'Brigands' te Wetteren. In : Mengelingen Davidsfonds van 1898 (BIB EN HEEMKRING)
 • Wetteriana, korte vertellingen met folkloristische of geschiedkundige inslag. – 1899 (in 1906 door Karel Schepens geplaatst in het weekblad De Schelde)
 • Aantekeningen uit twee Wettersche handboekjes van de XVIIe eeuw. In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : De Schepper-Philips, 1898-1900)
 • Les brigands à Wetteren. – Termonde : De Schepper, 1901
 • Victor Van Wilder, homme de lettres et musicologue. In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : Ducaju-Beeckman, 1904) (BIB)
 • Beknopte geschiedenis der Koninklijke Harmonie Les Bons Vivants van Wetteren, voorgedragen op het banket van 25 juli 1904 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der maatschappij. – Wetteren : De Pauw, 1904 (BIB EN HEEMKRING)
 • Aanteekeningen over Wetteren getrokken uit het gemeentearchief. In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : Ducaju-Beeckman, 1906) (BIB EN HEEMKRING)
 • Geslachtlijst der familiën Ghysbrechts en Delvael gevolgd door de beschrijving hunner heerlijke bezittingen in de verledene eeuwen. In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : Ducaju-Beeckman, 1908)
 • Adolf Papeleu, stichter der Wettersche boomkweekerijen. In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : Ducaju-Beeckman, 1910)
 • Wetteriana. – Dendermonde. In : In : Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde GOKD (Dendermonde : Ducaju-Beeckman, 1911) (BIB EN HEEMKRING)

Andere belangrijke werken van Jan Broeckaert

 • Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. – Gent : Annoot-Braeckman, 1864-1905. – 45 delen (Verschillende delen in BIB EN HEEMKRING)
 • Dendermondsche drukpers. – Dendermonde : Du Caju (1890) en De Schepper-Philips (1890-1910). – 1 deel + 3 bijvoegsels
 • Bastaardwoordenboek. – Gent : Siffer, 1895 (BIB)
 • Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd, 8 delen, 1904-1914 (samen met Theophiel Coopman)

Stacks Image 8